જીવનમાં માલ નથી.

સામાન્ય

ઈશને તરછોડી જીવનારા, માનવ જીવનમાં માલ નથી;

પ્રભુતા છોડી પશુતા પૂજી, જીવન જીવવામાં માલ નથી.

 

લોકોનાં શોણિતને ચુસતાં, ધન વૈભવને ભેગો કરતાં;

‘મોટા’ થઈ જગમાં ફરનારા, દાનવ જીવનમાં માલ નથી.            ઈશને . . .

 

ખુદની મહેનતનાં ગાન ગુંજે, ઈશ શક્તિ નામે ખૂબ ખીજે;

પ્રભુનો હિસ્સો નહીં દેનારા, એ ચોર જીવનમાં માલ નથી.           ઈશને . . .

 

માનવ દિલનાં ના ભાવ કળે, ને અન્ય વિકાસે ખૂબ બળે;

બીજાનો છેદ કરી, આગળ ધપનારાઓમાં માલ નથી.                ઈશને . . .

 

ગીતામાં પ્રભુજી એ કહેતાં, “મુજને દીધાં વિણ જે જમતાં”;

‘ખાયે પાપો’ હરિ તો વદતા, એ પેટભરામાં માલ નથી.                ઈશને . . .

 

છે યજ્ઞ જીવન મધુરું, એવું યજ્ઞીય ભાવે જીવન જીવવું;

મળશે જે કંઈ પ્રેમે લેવું, એ વિણ જીવનમાં માલ નથી.                ઈશને . . .

            === ૐ ===

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s