હવે થા વૃત્તિનો યુવાન.

સામાન્ય

(રાગ – હવે તને ઝાઝું શું કહેવું યુવાન…)

 

ભલે તું ઉંમરનો છે યુવાન,

    હવે થા વૃત્તિનો યુવાન…

 

ભલે તું દેહને શણગારે,

    સજાવ તું મનને વિચારે,

તું ધરજે વેદ વિચાર પરિધાન…                                હવે થા…

 

પ્રભુએ દીધા તુજને હાથ,

    કરી લે સાચો તું પુરુષાર્થ,

ન જમતો માગણીયો થઈ ધાન…                             હવે થા…

 

બતાવજે સાચી શૂરવીરતા,

    જીવનમાં લાવજે ગંભીરતા,

મિટાવજે ખોટાં તું અભિમાન…                                હવે થા…

 

હૃદયમાં સ્નેહનો છે વસવાટ,

    તું દેજે એને સાચી વાટ,

પ્રભુ પ્રેમ પીને થજે ધનવાન…                               હવે થા…

 

નથી તું ભોગનો કીડો ભાઈ,

    તું કરજે યોગથી ઈશ સગાઈ,

તું તો છે અમૃતનું સંતાન…                                    હવે થા…

 

તને સંસ્કૃતિ પોકારે,

    ને તેથી દાદા સંભારે,

તું એમનાં કરજે પૂરાં અરમાન…                              હવે થા…

    ===ૐ===

માગશર સુદ ચોથ, સં. ૨૦૪૦, ગુરુવાર. તા. ૮-૧૨-૮૩, ભાવનગર.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s