લેખ: માનવ મેળો માણ્યો – અબ્દુલ ગફાર ખાન ‘સરહદના ગાંધી’

સામાન્ય

વિશ્વ પુસ્તકાલયોની સહકારી સંસ્થા ‘ગુજરાત પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળી લિ.‘ સંસ્થાના માસિક “પુસ્તકાલય” દ્વારા મારી લેખમાળાનું નિયમિત પ્રકાશન થાય છે. આ લેખમાળામાં પ્રકાશિત મારો લેખ “માનવ મેળો માણ્યો – અબ્દુલ ગફાર ખાન ‘સરહદના ગાંધી’” જુલાઈ ૨૦૧૭માં પ્રકાશિત થયો હતો.

 

અબ્દુલ ગફારખાન ‘સરહદના ગાંધી’

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s