પુસ્તકાલય: “ભજગોવિન્દમ્ ”ને આવકાર.

સામાન્ય

વિશ્વ પુસ્તકાલયોની સહકારી સંસ્થા ‘ગુજરાત પુસ્તકાલય સહાયક સહકારી મંડળી લિ.’ એ મારા પુસ્તક “ભજગોવિન્દમ્“ને આવકારતો લેખ સંસ્થાના માસિક “પુસ્તકાલય”માં પ્રગટ થયો, જે અહિં રજૂ કરું છું.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s