માનવ મેળો માણ્યો – ૧ : પરમ પૂજ્ય શ્રી રંગ અવધૂત મહારાજ

માનવ મેળો માણ્યો – ૨ : પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ

માનવ મેળો માણ્યો – ૩ : અબ્દુલ ગફાર ખાન ‘સરહદના ગાંધી’

માનવ મેળો માણ્યો – ૪ : સંત પુનિત મહારાજ

માનવ મેળો માણ્યો – ૫ : આચાર્ય વિનોબા ભાવે