૧. ધરતીના દેવ                                                                         ૨. શિવ દર્શન

Dharti Na Dev Cover Pageશિવ દર્શન

વાંચો (Download)                                                                                                                                   વાંચો (Download)

૩. દ્રષ્ટાંત ગીતા – ૧                                                                ૪. દ્રષ્ટાંત ગીતા – ૨

દ્રષ્ટાંત ગીતા - ૧દ્રષ્ટાંત ગીતા - ૨

વાંચો (Download)                                                                                                                                   વાંચો (Download)

૫. સત્યં પરં ધીમહિ                                                                   ૬. શ્રી કૃષ્ણ માધુર્ય

સત્યં પરં ધીમહિ શ્રી કૃષ્ણ માધુર્ય

વાંચો (Download)                                                                                                                                   વાંચો (Download)

 

૭. ધન વરસે ઉર ન્હાય                                                              ૮. દ્રષ્ટાંત ગીતા – ૩

દ્રષ્ટાંત ગીતા - ૩

ધન વરસે ઉર ન્હાય

વાંચો (Download)                                                                                                                                         વાંચો (Download)

 

૯. ષોડશ સંસ્કાર (સંસ્કાર સૌરભ)

 

 

 

 

 

 

 

વાંચો (Download)

 

પરવાનો:

Creative Commons License
મારા આ સાહિત્યનો પરવાનો Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

Advertisements

14 responses »

  1. ये श्लोक कालिदास का है …….किं माम निरिक्ष्यसी घटेन……स्त्री जवाब देती है ….. ….सत्यं ब्रविषी मकरध्वज बाण…… इनका पूरा विवरण मिल सकता है ?

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s